ZESPÓŁ:


mgr Martyna Adamska

Kierownik Projektu

Magister stosunków międzynarodowych


mgr Maja Osińska

Asystent Kierownika Projektu

Magister ochrony środowiska


Halina Niedzielska

Księgowa


inż. Zbigniew Tynenski

Ekspert

Inżynier Inżynierii Środowiska PŁ, Ekspert na Krajowej Liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach Regionalne Strategie Innowacji i Termomodernizacja. Ekspert na liście do oceny wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (m.in. energetyka, analiza ekonomiczna, ochrona powietrza, OZE, transport). Ekspert Duńskiej Szkoły Administracji Publicznej - szkolenia w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC) w ramach Phare, skierowane do administracji publicznej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Wieloletni działacz społeczny i propagator idei zrównoważonego rozwoju.
Autor i współautor projektów m.in. „Program Bzura-A”, I i II „Święto Ziemi Łódzkiej”, Program „Przyjazne Osiedla”, „Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Łodzi”, Projekt „Rogóźno”, Elektrociepłownia Geotermalna Rogóźno, Park Naukowo-Technologiczny Rogóźno, Centrum Multimodalne Łódź/Łask. Autor i współautor opracowań dla samorządów, w tym m.in. studium wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR.


dr Elżbieta Strzelecka

Ekspert

Pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Doktorat z nauk technicznych.
Zajmuje się problematyką badawczą z zakresu zrównoważonego rozwoju, publikuje artykuły w czasopismach, monografiach krajowych i zagranicznych. Posiada międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu zajęć m.in. z: zrównoważonego rozwoju ( + tereny wiejskie), strategicznego zarządzania, Foresihgtu, zarządzania zasobami ludzkimi, lidera, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rynku pracy.
Bierze aktywny udział w projektach UE związanych z różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju lokalnego np.: Leonardo da Vinci-Euracademy (2002-2004), Socrates –Grundtvig (2004, 2005), PHARE, PREPARE Gathering (Bułgaria’04, Litwa&Łotwa’05), PRELUDE - ECOS – Ouverture’2001, TACIS –Ukraina’07, OFTL (2009).
W ramach Letnich Szkół Euracademy jest wykładowcą, tutorem/facilitatorem w zakresie: Rozwój zrównoważonej turystyki wiejskiej (Szwecja’02, Ukraina’05), ICT a Zrównoważony Rozwój Wsi (Grecja 2003), współudział w organizacji Szkoły Letniej nt. Dywersyfikacji Dochodów Ludności Wiejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju (Polska 2004), Kultura a zrównoważony rozwój wsi (Grecja 2007). W ramach tych projektów uczestniczyła w około pięćdziesięciu wizytach studyjnych poświęconych takim zagadnieniom zrównoważonego rozwoju jak: edukacja młodzieży/dorosłych, tworzenie nowych miejsc pracy, wykorzystywanie technologii informatycznych, zrównoważona turystyka, budowanie potencjału społecznego, kreowania postaw liderskich, wdrażania nowych technologii etc.
Uczestniczyła w konferencji nauczycieli „Sustainable Community Development BUP” organizowanej w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego oraz Forum Urbanistów (BUUF) przez Uniwersytet Uppsala w 2007 (Szwecja). Jest członkiem ECOVAST – Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast oraz Euracademy Association (Ateny, Grecja), których głównym celem jest propagowaniem i wdrażanie zrównoważonego rozwoju zwłaszcza na terenach wiejskich.


mgr Grażyna Chęcińska

Ekspert

Wieloletni pedagog. Ekspert w dziedzinie Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju. Autorka i realizator projektów m.in. „Rajd Ziemi” i „Przyrodniczo-Leśne Spotkania Integracyjne” oraz całorocznego Programu „Przez edukację środowiskową do zrównoważonego rozwoju”. Uczestniczka wielu kursów doskonalenia zawodowego m.in. kurs polsko-amerykańskiego Programu „Krąg”. Posiadaczka certyfikatu Lider Polskiej Ekologii ’97.


mgr Grzegorz Klimczak

Ekspert

Absolwent UŁ Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Duże doświadczenie w pracy grupowej w zakresie kierowania, motywacji pracowników, organizacji, negocjacji. Autor i współautor opracowań dla samorządów, w tym m.in. studium wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR.


mgr Jolanta Pęgowska

Ekspert

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. Przedstawiciel Regionu Łódzkiego w Krajowej Sieci Leader+.


ROLAND SAN SEBASTIAN Y CORTEs

Ekspert (Hiszpania)

Specjalista zajmujący się technologią i wdrażaniem plazmowego unieszkodliwiania odpadów. Członek Zarządu SOLENA Polska Sp. zo.o.


Santiago De La Fuente-Ramirez

Ekspert (Hiszpania)


inż. Marek Witton

Ekspert (Liechtenstein)


mgr Elżbieta Krzyżanowska

Trener

Magister Informatyki i Ekonometrii (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego). Doświadczenie w organizacji i obsłudze imprez masowych i edukacyjnych, m.in. jako pilot językowy.


MICHAŁ KRZYŻANOWSKI

Trener

Wykształcenie: licencjat na kierunku Zarządzanie i Marketing (Uniwersytet Łódzki). Doświadczenie w organizacji i obsłudze imprez masowych i edukacyjnych, także na stanowisku koordynatora ds. konferencji.


Piotr Pawłowski

Trener


inż. Grażyna Pawłowska

Trener

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Była nauczycielka j. polskiego w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, obecnie właścicielka prywatnej firmy zajmującej się kompleksowym wykonawstwem budowlano - instalacyjnym.


mgr Anna Marta Wilczkowska

Trener

Absolwentka łódzkiej PWSSP, studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Właściciel OCTOPUS Studio Edukacji Twórczej, trener, animator, manager. Posiada 9 lat doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego, przedsiębiorczości, zarządzania, obsługi klienta.
Wiedza zawodowa zdobyta na polskich uczelniach, kursach i szkoleniach, oparta na doświadczeniach wynikających z prowadzenia własnej praktyki trenerskiej, menedżerskiej, pedagogicznej.
Od 2002 roku współpracuje z Instytutem Postępowania Twórczego i Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości. W latach 2003-2007 dyrektor jednej z łódzkich placówek upowszechniania kultury.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowy zespołu, budowy partnerstw, zarządzania oraz rozwoju kompetencji menedżerskich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji twórczych i przywództwa.


mgr Michał Serdeń

Opieka nad stroną internetową


mgr Sylwia Giżka

grafik-projektant

Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP; Grafik freelancer z cennymi doświadczeniami w agencjach i studiach graficznych, wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy, autorka tekstów dotyczących historii reklamy i projektowania graficznego. Kolekcjonerka starej reklamy.


<<< STRONA GŁÓWNA

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.