Projekt Akademia liderów zrównoważonego rozwoju, realizowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi, jest cyklem intensywnych szkoleń i warsztatów, mających na celu stworzenie personalnego zaplecza międzysektorowego dla wdrażania zrównoważonego rozwoju w województwie łódzkim. Projekt trwa od 16.11.2009r. -30.11.2010r.

Celem projektu Akademia liderów zrównoważonego rozwoju jest wyszkolenie co najmniej jednej osoby z terenu gminy, która będzie posiadała umiejętności tworzenia i praktycznego wykorzystania narzędzi i mechanizmów zrównoważonego rozwoju, służących kreowaniu projektów zintegrowanych, wynikających ze strategii i planów lub programów sektorowych w regionie.

REKRUTACJA - Informacje oraz formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

O projekcie:

Projekt obejmuje 3 grupy docelowe:

 • Lokalna administracja publiczna – przedstawiciele gmin,
 • Organizacje pozarządowe mające wśród celów statutowych działalność na rzecz ochrony środowiska oraz lokalny rozwój społeczno - gospodarczy w ramach realizacji swoich strategii (głównie Lokalne Grupy Działania).
 • Inne organizacje społeczne z terenu gmin.

Przeszkolonych zostanie 210 osób.

Szkolenia obejmą następujące bloki tematyczne:

 • Agenda 21 i jej realizacja w XXI w.
 • Lider Zrównoważonego Rozwoju - kim jest, jaką powinien mieć wiedzę oraz motywację do działania.
 • Narzędzia i mechanizmy zrównoważonego rozwoju.
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi i mechanizmów, lokalnie i regionalnie.

Projekt zwraca społeczną uwagę na potrzebę zachowania zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako wszechstronny społeczno - gospodarczy rozwój nie naruszający środowiska naturalnego, który powinien być wdrażany w sposób spójny, administracyjno - gospodarczo - ekonomiczno - przestrzenno - środowiskowy, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie 21, w myśl przesłania Agendy - "myśl globalnie, działaj lokalnie".

Wiedza o rozwoju zrównoważonym, tworzeniu narzędzi i mechanizmów dla jego wdrażania, jest zdaniem ekspertów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju dalece niewystarczająca zarówno wśród społeczności lokalnych na terenach miejskich jak i wiejskich. Umiejętność opracowywania projektów zintegrowanych, wynikających z dobrze wytyczonych celów strategicznych i działań realizacyjnych jest niedostateczna dla prawidłowego wykorzystania szansy, jaką jest możliwość ich finansowania ze środków UE lub innych środków np. budżetowych. Incydentalne projekty, nie dookreślone poprzez analizę wszystkich problemów w danym regionie, powodują wysokie koszty ich realizacji i brak powiązań międzysektorowych. Szkolenia mają za zadanie wykształcenie doradców w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego, którzy będą umieli formułować odpowiednie zapisy w strategiach lub je aktualizować, doradzać w konstrukcjach planów rozwoju i opracowaniach projektów zintegrowanych, wynikających z wnikliwej analizy potencjału i potrzeb danej społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego środowiska naturalnego i jego zasobów dla przyszłych pokoleń, a co za tym idzie uzasadnionych dla dofinansowania ze środków UE.

Każda gmina w Polsce powinna swoje Strategie i Plany Rozwoju opracowywać w zespołach własnych z możliwym udziałem ekspertów zewnętrznych, przy szerokich konsultacjach społecznych. Brak wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, ich narzędziach i mechanizmach wdrażania powoduje, że opracowania takie zlecane są firmom zewnętrznym, często nie posiadającym prawdziwej wiedzy o zasobach, potencjale, potrzebach lokalnych. Osoba po przeszkoleniu będzie mogła kierować zespołem lub być koordynatorem dla możliwości profesjonalnego wykonania strategii, planów rozwoju, projektów zintegrowanych.

Doświadczenia stowarzyszenia, które współpracuje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (stowarzyszenie opracowywało Koncepcje projektów i systemów, Strategie, Plany Rozwoju Lokalnego, Programy Ochrony Środowiska, Plany Gospodarki Odpadami, Studia Wykonalności, Oceny Oddziaływania na Środowisko w latach 2004-2006, wszystkie wnioski aplikacyjne do ZPORR, w oparciu o opracowania Centrum zostały zakwalifikowane do dofinansowania) i organizacjami pozarządowymi, dowodzą, że nawet w przypadku kiedy eksperci opracowują planistyczne dokumenty dla gmin, nie mają adwersarza, rozumiejącego zakres i charakter prac, co często skutkuje powierzchownym i nieefektywnym owocem tych prac. Potrzebna jest osoba na terenie każdej gminy, która byłaby łącznikiem i bezpośrednim doradcą JST. Takie osoby mają zostać wykreowane w wyniku przekazanej na szkoleniach wiedzy ogólnej, praktycznej i technicznej .

W wyniku wielu konsultacji z samorządami województwa łódzkiego np. przy tworzeniu niektórych LGD, wójtowie zgłaszali akces oddelegowania swoich pracowników lub osoby aktywne z organizacji pozarządowych dla poszerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju i ścisłej współpracy przy tworzeniu projektów na ich terenach. Projekt szkoleń powstał zatem jako odpowiedź na to zapotrzebowanie, obejmując swoim oddziaływaniem nieomalże wszystkie gminy województwa łódzkiego, z możliwością przeniesienia go do innych województw.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju posiada współpracujących ekspertów z wielu dziedzin, w kraju m.in. z Wyższych Uczelni i Instytutów, takich jak: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Akademia Medyczna, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Radomska, Instytut Energetyki w Łodzi, KGHM Cuprum, Instytut Nafty i Gazu, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, PAN, PIG oraz z LGD województwa łódzkiego. Centrum posiada również ścisłe kontakty z firmami wiodącymi w Europie w zakresie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska. Wszystkie te atrybuty chcemy wykorzystać dla podwyższenia świadomości społecznej poprzez przeniesienie tej wiedzy w społeczności lokalne za pośrednictwem Liderów Zrównoważonego Rozwoju, którzy ukończą szkolenie.

Projekt „Akademia liderów zrównoważonego rozwoju” jest realizowany w partnerstwie, w skład którego weszli:

 1. Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi. Lider projektu.
 2. Fundacja Rozwoju Gmin PRYM, Parzęczew. Strategiczny partner projektu.
 3. Ogólnopolski Związek Obrony Bezrobotnych oddział w Łodzi.
 4. Firma "Broker" APH, Łódź.
 5. SOLUCIONES Y WERRAMIENTAS ENERGETICAS (SHE), Hiszpania.
 6. Santiago De La Fuente Ramirez, Hiszpania.
 7. ProFinova Management AG, Lichtenstein.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.